BN § 126 VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Ifrågasatt olovlig åtgärd på fastigheten

Utskrivet från: http://www.gotland.se/45934
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Byggnadsnämnden
2009-06-17

BN § 126
VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Ifrågasatt olovlig åtgärd på fastigheten VISBY SNÄCKGÄRDET 1:28 – Ifrågasatt olovlig åtgärd på fastigheten 8 campingstugor - byggnadsavgift

Dnr 95132

BESLUT

  1. Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 9 § beslutar byggnadsnämnden om att ta ut byggnadsavgift för 8 budget/campingstugor (numrerade 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 och 220) XX org nr XX. Avgiften uppgår till fyra gånger den aktuella bygglovavgiften. I detta fall 6 210 kronor x 4 = 24 840 kronor.
  2. Byggnadsnämnden befullmätigar förvaltningschefen Carin Johanson, Gotlands kommun, eller den hon i sitt ställe sätter, att vid domstolar och övriga myndigheter i Sverige, för nämndens talan i detta ärende.

BEDÖMNING

Stadsarkitektkontoret

Enligt 10 kap. 4 § plan- och bygglagen gäller att om någon utan lov utför en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov, skall en byggnadsavgift tas ut.

Byggnadsavgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som enligt taxa, fastställd med stöd av 11 kap. 5 §, skulle ha betalats om lov hade getts till samma åtgärd. Byggnadsavgiften skall dock bestämmas till minst ett tjugondels prisbasbelopp.

Vid besiktning den 17 juni 2009 konstaterar stadsarkitektkontoret att rättelse inte har skett.

Stadsarkitektkontoret anser att grunder för nedsättning eller eftergift av byggnadsavgiften enl 10 kap 4 § plan- och bygglagen, saknas.

ÄRENDEBESKRIVNING

Enligt byggnadsnämndens beslut Au§ 121 den 25 mars 2009 har lov lämnats endast för anordnande av upplag för 8 budget/campingstugorna. I beslutet villkoras att budget/camping-stugorna inte får nyttjas/uthyras.

Som framgår av informationsskrivelse till XX, den 27 maj 2009, kan man via XX boka dessa 8 budget/campingstugor för boende.

LAGSTÖD

10 kap 7 – 9 och 28 - 29 §§ plan- och bygglagen.

Upplysning

Enligt 10 kap 28 § plan- och bygglagen skall avgiften betalas till Länsstyrelsen i Gotlands län (postgiro 18 98 10 - 5) inom två månader från det beslutet vann laga kraft.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i 28 §, skall dröjsmålsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Byggnadsnämndens beslut kan överklagas skriftligen till länsstyrelsen i Gotlands län.

Skrivelsen ska vara ställd till länsstyrelsen men skickas till Byggnadsnämnden, 621 81 Visby.

Byggnadsnämnden måste ha fått Ert brev inom tre veckor från den dag Ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.

I skrivelsen anges:

- vilket beslut som överklagas

- varför byggnadsnämndens beslut är felaktigt och vilken ändring Ni föreslår

Ev handlingar som stöder Er uppfattning bifogas skrivelsen.

Vill Ni ha ytterligare upplysningar kan Ni kontakta byggnadsnämnden.

Register