§ 53 Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Utskrivet från: http://www.gotland.se/28791
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2006-12-18

KF § 53
Finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

KS2005/0451-10
- Kommunstyrelsen 2006-1130, 371
- (Kommunfullmäktige 2004-06-23, § 86 och 2004-11-29, § 200)
- Kommunstyrelsen 2006-03-30, § 87
- Ledningskontoret 2006-11-06
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2006-10-23, § 491, och Social- och omsorgsnämnden 2006-10-25, § 90
Ledningskontoret har lagt fram förslag till finansiell samordning av rehailiterings­insatser på Gotland. De ingående parterna som är Gotlands kommun, Försäkrings­kassan och Länsstyrelsen/arbetsförmedlingen har upprättat gemensamt dokument med: Avsiktsförklaring, Avtal, Förbundsordning och Verksamhetsplan för 2007.

Avsikten är att genom samverkan stärka de som på grund av ohälsa varit utan arbete en längre tid. Tillvägagångssättet har varit att bilda ett gemensamt förbund – kallat Samordningsförbundet Gotland - för att på så sätt samordna nödvändig finansiering av verksamheten. Finansieringsprincipen är att Försäkringskassan och kommunen bidrar med vardera 50 %. För år 2007 är förbundets budget på totalt 2 miljoner kronor , varav kommunens andel blir1 miljoner kronor . Enligt verksam­hetsplanen är kommunens kostnader 2 miljoner kronor 2008 och 4 miljoner kronor 2009 och 2010.

Hälso- och sjukvårdsnämnden och social- och omsorgsnämnden har tillstyrkt ledningskontorets förslag. Den interna finansieringen för år 2007 har satts till att kommunstyrelsen står för 500 000 kronor och hälso- och sjukvårdsnämnden respektive social- och omsorgsnämnden står för 250 000 kronor vardera.

Anmärkning : Kommunfullmäktige har i annan ordning (§ 61) utsett ledamot och ersättare i styrelsen för samordningsförbundet samt revisor och ersättare för denne.

Anföranden:

Anföranden hölls av Björn Jansson (s) och Per-Olof Jacobsson (c).

Kommunfullmäktiges beslut

  • Upprättade förslag till avsiktsförklaring och avtal om samverkan i Samordningsförbundet Gotland godkänns.

  • Upprättat förslag till förbundsordning för Samordningsförbundet Gotland godkänns.

  • Upprättade förslag till verksamhetsplan och budget för 2007 godkänns.

  • Gotlands kommuns arkivreglemente ska gälla för Samordningsförbundet Gotland.