LONA – lokala naturvårdsprojekt

Stödet till lokal naturvård, LONA, är ett statligt stöd som genom Naturvårdsverket och Länsstyrelsen kan ges till lokala naturvårdsprojekt. Det ges ett ansökningstillfälle i november varje år. Besluten kommer efter cirka ett halvår. Via Region Gotland kan också ideella föreningar ansöka om stödet.

Foto: När hembygdsförening

LONA 2015

Den LONA-ansökan som lämnades lämnades  till Länsstyrelsen i november 2014 beviljades i juni 2015 i vissa delar, med max 469 000 kr. Den här gången hade Region Gotland sökt hela 1 149 000 kr i 50 % stöd till fyra olika projekt. Friluftvård och naturvårdsröjningar i fler områden nära Visby, en  "Frilufts- och rekreationskarta" som ger planeringsunderlag och information för hela Gotland, ytterligare våtmarksanläggningar för att gynna gäddans föryngring runt Gotland samt ett projekt för att förbättra havsöringens miljö. Tre av projekten beviljades delvis. Havsöringsprojektet som helt fick  avslag, det flyttades med till  den LONA-ansökan som lämnades in 30 november tillsammans med ett annat kustmiljö- och fiskevårdsprojekt.

LONA 2014

Den 5 juni 2014 beslutade Länsstyrelsen om 728  500 kr i stöd till tre projekt: Ett projekt för att tillgängliggöra och röja i tätortsnära skogar i Visbyområdet,  ett projekt för att gynna havsöringen i Kopparsviksbäcken och ett projekt för att skapa bättre yngelplatser för gäddor.

LONA 2013

Den 3 juni 2013 beslutade Länsstyrelsen om 416 563 kr i stöd till tre LONA-projekt på Gotland: Röjning och iordningsställande avTomtbods fiskeläge, inmätning och skyltning av det kommunala naturreservatet på Södra Hällarna, samt studier av säl och skarv och deras effekter på det kustnära fisket.

LONA 2012

Den 28 maj 2012 beslutade Länsstyrelsen om 604 000 kr i stöd till sex LONA-projekt på Gotland, inom områdena tillgängliggörande av natur, naturvårdsröjningar, fiskevård och fågelinventering. Alla projekten är nu genomförda, de flesta slutredovisades 2015. Bland annat fick museigården Norrbys i Väte stöd till att synliggöra och tillgängliggöra naturvärden i gårdsmiljön för besökare. 

LONA 2011

LONA ansökan 2011 bestod av två projekt, tillsammans beviljades de 393 600 kr i stöd. Väskinde Hembygdsförenings projekt, Jungfruberget, slutrapporterades 2013. Projektet Gnisvärd och Tofta strand - ett gemensamt ansvarslutrapporterades 2015. På Södra Gnisvärds samfällighetsförenings hemsida finns också samlad information om LONA-projektet. 

LONA 2010

LONA ansökan 2010 bestod av tre projekt. 746 000 kr beviljades i stöd. VOKs projekt, Bättre friluftsspår vid VOK-stugan fullföljdes 2013. Region Gotlands två projekt, Naturvärdeskarta respektive Tätortsnära naturstigar slutredovisades 2015.

På Gotland är det regionen som ansvarar för att LONA-ansökningar, rekvisitioner och årliga rapporteringar lämnas till Länsstyrelsen som handlägger ansökan och beslutar om stödpengarna. Föreningar och ideella organisationer kan få bidrag till projekt, men får inte själva söka direkt hos Länsstyrelsen. De olika organisationernas projekt sammanställs av Region Gotland i en samlad ansökan till Länsstyrelsen.

Stöd kan lämnas till projekt för

  • kunskapsuppbyggnad,
  • framtagande av underlag, t ex kommunala naturvårdsprogram,
  • områdesskydd,
  • vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö,
  • restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter samt
  • information, folkbildning och annan kunskapsspridning.

För frågor om regionens arbete med  LONA-ansökningar kontakta ekostrateg Helena Andersson på Ledningskontoret, tel. 0498-26 92 12.

Ett LONA-projekt ska vara genomfört inom högst fyra år efter länsstyrelsens beslutsdatum. Stödet rekvireras efter att direkta kostnader uppkommit och är högst 50 procent av totala projektkostnaden. Ideell tid kan räknas som medfinansiering och värderas då till högst 200 kr per timme. 

Tidigare och  pågående LONA-projekt

Information om pågående och genomförda LONA-projekt på Gotland kommer finns även på  naturvårdsverkets LONA databas http://lona.naturvardsverket.se eller följ länkar via loggorna nedan till länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Drygt tre miljoner kronor är beviljat i projektstöd till 20 projekt från LONA-ansökningarna 2010-2015.   De 13 som hittills slutredovistat har utnyttjat drygt 90 % av  det beviljade stödet vilket motsvarar ca 47 % av de redovisade totala projektkostnaderna. De sju projekt som pågår har tillsammans beviljats 1,5 miljoner kronor i stöd till  2016-19, vilket utgör cirka 40 % av de beräknade totala projektkostnaderna.

Drygt två miljoner kronor förmedlades i projektstöd till de projekt som slutredovisade på Gotland 2006–2009.  Genomförda eller pågående LONA-projekt finns hos 13 olika gotländska organisationer för botanik, ornitologi, idrott, hembygd, kultur, friluftsliv och fiske samt hos  regionens förvaltningar (Barn- och utbildning samt Samhällsbyggnads-/Teknikförvaltning).

Ladda ned:

Medfinansieringsintyg

Regler och mer information finns  på Naturvårdsverkets respektive länsstyrelsens hemsida:

Till Naturvårdsverket - Lokala naturvårdssatsningen
Till Länsstyrelsen - Lokala naturvårdsprojekt
Till Svenska Naturskyddsföreningen - Tätortsnära skog
Till Miljömål
Sidan uppdaterad: 28 december 2015
Ansvarig för sidan: Helena Andersson

Kontakt

Region Gotland
Ledningskontoret
Ekostrateg Helena Andersson

Tel: 0498-26 92 12, e-post
helena.andersson@gotland.se
 

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?