Livsvillkor

Livsvillkor innebär människors vardagliga levnadsförhållanden. Levnadsförhållanden är människors vardagliga miljö i vilken de lever och verkar. Levnadsförhållanden har stor betydelse för människors hälsa och ligger i de flesta fall utanför individens omedelbara kontroll. Utbildning, etnisk tillhörighet, socioekonomisk tillhörighet, ekonomiska villkor och förutsättningar för socialt deltagande är exempel på livsvillkor som påverkar levnadsvanorna. Jämlikhet och jämställdhet påverkar våra levnadsförhållanden och därmed vårt välbefinnande och vår hälsa.

Jämlikhet
Med jämlikhet menas grad av likhet mellan framför allt olika sociala grupper. Inom forskningen har man sett att ålder spelar roll för olika hälsoutfall. Forskningen visar även att utbildningslängd, socioekonomisk tillhörighet, inkomst, sysselsättning, funktionsnedsättning, sjukdom, familjesammansättning och geografiska områden påverkar hälsotillståndet. Kortare utbildningslängd, lägre inkomst och att vara ensamstående med barn har ofta visat sig innebära större risk för ohälsa.

Jämställdhet
Jämställdhet är graden av likhet (framför allt beträffande rättigheter och skyldigheter) mellan kvinnor och män. Hälsoläget skiljer sig ofta tydligt åt mellan könen. Kvinnor lever längre än män, men högre andel kvinnor än män har dålig hälsa, långvariga sjukdomar samt skattar sitt hälsotillstånd lägre än män. Män löper högre risk för vissa sjukdomar och skadas i olyckor i högre utsträckning än kvinnor. Könsskillnaderna i hälsa har att göra med mäns och kvinnors olika livsvillkor. Dels har vi delvis olika biologiska förutsättningar och dels fostras män och kvinnor in i olika roller i arbets-, samhälls- och familjelivet, utifrån de normer och värderingar som styr.

Självskattad allmän hälsa
I en av frågorna i frågeformuläret Hälsa på lika villkor har den som deltagit i studien själv fått skatta sin allmänna hälsa på en femgradig skala. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd har i en mängd studier visats vara ett bra mått för att bedöma risk för död i förtid. Vissa tabeller i rapporten presenterar grupper med god hälsa eller dålig hälsa och sammankopplar dessa grupper med hur de har svarat i andra hälsovariabler (t ex en levnadsvana såsom alkoholkonsumtion).

Psykiskt välbefinnande
General Health Questionnaire 12 (GHQ 12) är ett frågebatteri bestående av 12 frågor, som ingår i enkäten Hälsa på lika villkor. Frågorna avser att indikera psykiskt välbefinnande och mäter psykiska reaktioner på påfrestningar snarare än psykisk ohälsa. GHQ 12 är utformat för att mäta två huvudsakliga problem, dels oförmågan att klara av sina normala funktioner och dels uppkomsten av nya fenomen av bekymmersam karaktär. Vissa tabeller i rapporten presenterar en grupp med nedsatt psykiskt välbefinnande sammankopplat till hur denna grupp har svarat i andra hälsovariabler (t ex övervikt och fetma).

Sidan uppdaterad: 2 februari 2006
Ansvarig för sidan: Birgitta Gustafsson

Kontakta oss

Visborgsallén 19
621 81 Visby
Tel: 0498-26 90 00
Organisationsnummer:
212000-0803

Region Gotland på Facebook

Här kan du nå Region Gotland
på Facebook:
Facebook-länk
RSS-länk

RSS på www.gotland.se

RSS håller dig på ett enkelt sätt uppdaterad med det senaste innehållet från www.gotland.se, till exempel nyheter och evenemang.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย